top of page
miha II.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel I. Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Bodytec Leiderdorp

 

Opdrachtgever: Klanten die sporten bij Bodytec Leiderdorp

 

Opdracht: Personal training welke online kan worden gereserveerd.Locatie: Van der Valk Boumanweg 184 te Leiderdorp

 

Artikel II. Algemeen.

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen BodytecLeiderdorp en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

 

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

 

3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

4. BodytecLeiderdorp biedt gelegenheid tot trainen onder begeleiding van een personal trainer.

Artikel III. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking.

 

Opdrachtgever verstrekt BodytecLeiderdorp alle persoonlijke informatie, zoals lichamelijke conditie, gebruik medicatie, zwangerschap, het dragen van een pacemaker en/of blessures in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel IV. Uitvoering van de opdracht.

 

1. BodytecLeiderdorp voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.2. BodytecLeiderdorp is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.Artikel V. Wijzigen en Annuleren Afspraken / Geldigheid abbonementsdiensten1. Opdrachtgever maakt een afspraak voor een training bij BodytecLeiderdorp via het online reserveringssysteem. BodytecLeiderdorp behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een training te annuleren indien er sprake is van een dwingende reden.

 

2. Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 12 uur voor aanvang van de training. Indien de afspraak korter dan 12 uur wordt geannuleerd wordt de les gewoon in rekening gebracht.

 

3. Een rittenkaart heeft een geldigheid van 12 maanden. Na deze periode komen de niet gebruikte ritten te vervallen, mits anders met de klant is overeengekomen.

 

Artikel VI. AansprakelijkheidBodytecLeiderdorp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verstrekte informatie door opdrachtgever onjuist en/of onvolledige blijkt te zijn(informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. BodytecLeiderdorp is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de locatie.

 

Artikel VII. Persoonsgegevens & privacy.

 

BodytecLeiderdorp neemt persoonlijke gegevens van opdrachtgever op in een geautomatiseerd registratiesysteem, waarbij de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in achte worden genomen.

 

Artikel VIII. Huisregels.

 

1. Klanten dienen zorgvuldig om te gaan met het trainingsmateriaal.

2. Klanten onthouden zich van ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van BodytecLeiderdorp toe.

 

3. Klanten die te laat aanwezig zijn kunnen niet deelnemen aan de training indien deze al is begonnen.

 

4. Klanten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van BodytecLeiderdorp op te volgen.

bottom of page